Tel: +48 505 697 600
Email: klima-pl@wp.pl
KLIMATYZACJA WARSZAWAWENTYLACJA WARSZAWAPOMIARY WENTYLACJI

KLIMATYZACJA WARSZAWA

Read More

WENTYLACJA WARSZAWA

Read More

POMIARY WENTYLACJI

Read More

WENTYLACJA

Wentylacja mechaniczna

Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku, dla zapewnienia komfortowych i zdrowych warunków do pracy i życia. System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń, zapewniający wymaganą intensywność wymiany powietrza wewnętrznego na powietrze czerpane z zewnątrz. W systemie wentylacji powietrze jest oczyszczane za pomocą filtrów, oraz w zależności od potrzeby powietrze w instalacji wentylacji może być podgrzewane, lub schładzane, jeżeli istnieją takie wymagania powietrze w układzie wentylacji może też być osuszane lub nawilżane.

IMG_20171013_101445[1]

Wentylacja ma służyć:

 • dostarczaniu tlenu niezbędnego do oddychania człowieka, przy spełnieniu minimalnych wymagań stanowionych przez akty prawne
 • prawidłowego przebiegu procesów spalania
 • obniżaniu zawartości wilgoci w powietrzu wewnętrznym
 • pomocą w usuwaniu zanieczyszczeń pyłowych
 • usuwanie oparów, gazów, zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych szkodliwych dla organizmu do poziomu akceptowalnego dla organizmów
 • usuwanie przykrych i uciążliwych zapachów
 • usuwanie zysków ciepła i wilgoci z procesów technologicznych

Skuteczność wentylacji mechanicznej zależy od właściwego doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz do budynku, zapewnienia odpowiedniego przepływu pomiędzy pomieszczeniami i sprawnego usunięcia zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń. Dlatego tak ważne jest dla komfortu i zdrowia oraz wydajności pracy użytkowników,   odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacji, oraz regulacja działającego systemu.

branickich

Wykonujemy:

 • Wentylację budynków mieszkalnych, mieszkań
 • Wentylację biur
 • Wentylację garaży
 • Wentylację budynków użyteczności publicznej,
 • Wentylację hal i magazynów
 • Wentylację sklepów
 • Wentylacja gabinetów lekarskich
 • Wentylacja gabinetów stomatologicznych
 • Wentylację do żłobków i przedszkoli, szkół
 • Wentylacje lokali gastronomicznych, zaplecza kuchennego, kuchni cateringowych
 • Wentylacje procesów produkcyjnych i technologicznych
 • Pomiary wydajności wentylacji
 • Pomiary głośności wentylacji
 • Projekty wentylacji mechanicznej
 • Kamerowanie kanałów wentylacyjnych

Wykonujemy projekty wentylacji wraz z uzgodnieniami SANEPID, PIP, P.POŻ,

Wykonujemy instalacje wentylacji mechanicznej w pełnym zakresie, specjalistyczne instalacje wentylacji chemio- kwaso- odporne, dygestoria, okapy, odciągi miejscowe. Wykonujemy wyciszanie istniejących systemów wentylacji i usprawniamy, dostosowujemy do nowych aranżacji  instalacje wentylacji już wykonane. Wykonujemy pomiary i regulacje systemów wentylacji, oraz pomiary głośności instalacji wentylacji i klimatyzacji, a także ekspertyzy poprawności działania instalacji wentylacji.

  Znalezione obrazy dla zapytania ventilation system

W przypadku wentylacji podstawowym źródłem wymagań co do instalacji wentylacji jest norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania.
wraz z zmianami z8 lutego 2000 PN-83/B-03430/Az3:2000.

Najważniejsze postanowienia obu norm PN-83/B-03430 i PN-83/B-03430/Az3:2000 co do wentylacji

BUDYNKI MIESZKALNE
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić co najmniej:
w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową – 70 m3/h
w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób, – 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób
w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h
w łazience ( z WC lub bez) – 50 m3/h
w wydzielonym WC – 30 m3/h
w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym – 15 m3/h
w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną – 70 m3/h
dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego – 30 m3/h
Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

Prawidłowa wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewnętrznym oraz usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.

W budynku o wysokości do 9 kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną.

W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wyciągowa.

Dopływ powietrza zewnętrznego do pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym powinien być zapewniony w następujący sposób :
a) W przypadku zastosowania okien charakteryzujących się współczynnikiem infiltracji „a” mniejszym niż 0,3 m3/(mhdaPa2/3), przez nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:
– w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej), lub
– w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej), albo
– w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem.
Strumień powietrza przepływającego przez całkowicie otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien mieścić się w granicach:
– od 20 do 50 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna,
– od 15 do 30 m3/h, jeśli zastosowana jest wentylacja mechaniczna wywiewna.
Strumień powietrza przepływającego przez nawiewnik, którego element dławiący znajduje się w pozycji całkowitego zamknięcia, powinien zawierać się w granicach od 20 do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu.
W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji włącznie dopuszcza się doprowadzenie powietrza przez okna charakteryzujące się współczynnikiem infiltracji „a” wyższym niż 0,5 a nie większym niż 1,0 m3/(mhdaPa2/3), pod warunkiem, że okna wyposażone są w skrzydło uchylno-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło uchylne.
b) Przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej

Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się odprowadzenie powietrza przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2.

Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm2.

Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne, sanitarno-higieniczne itd.). Nie dopuszcza się pionów obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń niemieszkalnych (piwnice, pralnie, suszarnie itd.)

Wentylacja piwnic powinna zapewnić minimum 0,3 wymiany na godzinę.

Poddasza winny mieć zapewniony dopływ i odpływ powietrza przez otwory w zewnętrznych przegrodach budowlanych.

Klatki schodowe powinny mieć w górnej części otwór wywiewny o przekroju netto 200 cm2.

Rura zsypu śmieci powinna mieć wylot ponad dachem a strumień powietrza wywiewanego powinna wynosić co najmniej 200 m3/h.

Pomieszczenia pralni domowych powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającym minimum 2 krotnej wymianie powietrza na godzinę.

Pomieszczenia suszarni bielizny powinny mieć zapewnioną wentylację odpowiadającą 1 wymianie powietrza na godzinę.

BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić:
– dla pokojów mieszkalnych – 20 m3/h dla każdego mieszkańca lecz nie mniej niż 1 wymiana na godzinę
– dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (świetlice, pokoje nauki, jadalnie) – 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby
– dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach – 30 m3/h
– kuchnie, łazienki oraz ustępy przeznaczone dla użytku indywidualnego jak dla budownictwa mieszkaniowego

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi powinien wynosić:
– 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby
– 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu
– 15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola)

W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nie otwieranych oknach strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, a 50 m3/h jeśli jest dozwolone palenie

wentylacja Warszawa, wentylacje Warszawa, instalacje wentylacji, wentylacja, wentylacja kuchni
gastronomicznych
KLIMATYZACJA

  KLIMATYZACJA WARSZAWA – STWÓRZ DOBRY KLIMAT Klimatyzacja do domu i mieszkania  Dom jest naszą ostoją, miejscem gdzie spędzamy wolne chwile, odpoczywamy po pracy. Dlatego tak ważnym jest zapewnienie odpowiednich warunków […]

Read More
WENTYLACJA

Wentylacja mechaniczna Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku, dla zapewnienia komfortowych i zdrowych warunków do pracy i życia. System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń, zapewniający wymaganą intensywność […]

Read More
POMIARY WENTYLACJI

POMIARY WYDAJNOŚCI I HAŁASU WENTYLACJI Pomiary wentylacji mechanicznej, oraz klimatyzacji  wykonuje się aby sprawdzić, jak działa wentylacja i czy wykonana instalacja wentylacji mechanicznej pracuje prawidłowo, oraz czy osiągane przez nią parametry […]

Read More
KATALOGI I CENNIKI

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu katalogi klimatyzatorów wiodących firm oferujących klimatyzację, zarówno klimatyzację  do mieszkań i domów, jak i tę dla biur i zastosowań profesjonalnych, do klimatyzacji serwerowni czy laboratoriów. Znajdź klimatyzator który […]

Read More
SERWIS KLIMATYZACJI

przeglądy klimatyzacji Warszawa Dla  zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania urządzeń klimatyzacyjnych podczas sezonu, pragniemy zaproponować Państwu usługi w zakresie okresowych przeglądów i  konserwacji, dezynfekcji systemów klimatyzacji. Robimy przeglądy klimatyzacji w mieszkaniach, domach, […]

Read More